» Vragen voor Theïstische evolutionisten.
Enkele vragen voor theïstische evolutionisten
en ‘progressieve creationisten’
door Don Batten
http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i3/questions.asp
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 2004 of 1977. Vertaling en voetnoten door M.V.


Theïstische evolutie: Wat is het? Waarom is er een probleem?
Uit het boek “Christian Evidences”, p. 89-90, Bert Thompson, Ph.D.
http://www.creationists.org/theisticevolution.html
Het woord “theïstisch” komt van het Griekse woord theos, dat God betekent. Als daarom iemand beweert een “theïstische” evolutionist te zijn; dan beweert hij tegelijk zowel in God als in evolutie te geloven. Zoals Dr. J. D. Bales opmerkt: “Er zijn er velen in de religieuze wereld, en enkelen in de nieuwtestamentische kerk, die denken dat Genesis kan en moet geharmoniseerd worden met de evo-lutietheorie. Zij zijn theïstische evolutionisten die volhouden dat evolutie Gods methode was van scheppen” (“Theistic Evolution&Genesis”, in: Gospel Advocate, 24 januari 1974, p. 52). Dr. R. L. Wysong, zegt in zijn boek, The Creation-Evolution Controversy: “In wezen beweert theïstische evolutie dat er abiogenese (de spontane vorming van leven uit chemicaliën) en evolutie (van amoe-be tot levenssoorten doorheen lange tijdsperioden) is opgetreden, maar een Creator was behulpzaam in het vormen van de initiële materie en de wetten, en leidde min of meer het hele proces” (Inquiry Press, East Lansing, Michigan, 1976, p 63).
De kwestie is duidelijk. De theïstische evolutionist gelooft dat organische evolutie gewoon “de ma-nier was waarop God het deed” toen Hij het universum en haar inhoud tot bestaan bracht. En al-hoewel er bijna zoveel varianten van theïstische evolutie bestaan als er mensen zijn die haar omar-men, zijn er een aantal karakteristieken die ze allen gemeen hebben. Zo geloven de theïstische evo-lutionisten bijvoorbeeld in: (a) een oude aarde, (b) geheel natuurlijke processen zijn verantwoorde-lijk voor het leven zoals we dat zien, eens dat de initiële materie tot bestaan werd gebracht door God, en (c) een figuurlijke (niet-letterlijke) interpretatie van het Genesisverslag over de schepping.


De volgende vragen kunnen sommigen, die een of andere vorm van theïstische evolutie (God ge-bruikte evolutie in de schepping) of progressieve schepping (God kwam tussenbeide in het evolu-tieproces) aanhangen, helpen realiseren dat zij in hun positie de duidelijk geopenbaarde concepten in de Bijbel, die zelfs fundamenteel zijn voor het Evangelie, schenden.

Geschonden concept: Gods goedheid
De Bijbel zegt: “God is goed”, en in Genesis 1:31 beschreef God zijn zojuist gemaakte schepping als: “het was zeer goed”.
Hoe begrijpt u dan Gods goedheid als Hij evolutie gebruikte, waarbij bloedvergieten en wreedheden inherent zijn, om daardoor alles te ‘scheppen’ tot iets dat “zeer goed” was?

Geschonden concept: Adams zonde bracht dood en verval, de basis van het Evangelie
Volgens het begrip van evolutionisten (en progressieve creationisten) werden de fossielen (die dood, ziekte en vloedvergieten aantonen) gevormd voordat de mens op aarde verscheen. Betekent dit dan niet dat je de Bijbel niet serieus kunt nemen wanneer die zegt dat alles onder “de dienstbaar-heid der verderfenis” ligt door de zonde van Adam (Rom 8; 8:21)?
Is volgens de evolutionaire zienswijze “de dienstbaarheid der verderfenis” er niet altijd geweest?
En als dood en lijden niet voortkwamen uit Adams zonde, en de daarop volgende vloek, hoe kon dan Jezus’ lijden en dood de straf op de zonde dragen, en ons eeuwig leven geven, zoals de Bijbel duidelijk leert (b.v. 1 Kor 15:22: “Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Chris-tus allen levend gemaakt worden”)?

Geschonden concept: de Goddelijke inspiratie van de hele Bijbel
Als de Genesisverslagen van de schepping, de zondeval, de oorsprong van de naties, de zondvloed en de toren van Babel - de eerste 11 hoofdstukken - niet historisch zijn, alhoewel zij geschreven werden als historisch verhaal, en door Jezus als zodanig werden erkend, welke andere onpopulaire gedeelten van de Bijbel zal u dan evenzo afdanken?
Het bijbelse scheppingsverslag in Genesis is erg specifiek met zijn zes dagen van scheppingsactivi-teit, met elke dag een avond en een morgen. Maar volgens de evolutionaire sequentie is de bijbelse volgorde van scheppen geheel fout.
Denkt u dat God niet eerder een verslag zou geïnspireerd hebben dat meer overeenkomt met de evo-lutionaire volgorde, als Hij inderdaad evolutie gebruikte of het evolutionaire patroon volgde in Zijn scheppingsdaden?

Geschonden concept: het ongekunsteld verstaan van Gods Woord
Als het Genesisverslag niet zegt wat het ronduit verklaart, maar moet “geïnterpreteerd” worden om in de evolutietheorie te passen, hoe moeten wij dan de rest van de Bijbel verstaan?
Hoe kunnen wij dan weten of de historische verslagen over Jezus’ leven, Zijn dood en opstanding ook niet “geïnterpreteerd” moeten worden? Kunnen we dan wel iets met zekerheid weten als de Bijbel zo flexibel kan zijn qua interpretatie?

Geschonden concept: de schepping wordt verondersteld duidelijk Gods hand erin te tonen
Dr. Niles Eldredge, een welgekend evolutionist, zei: “Darwin … leerde ons dat wij de geschiedenis van het leven kunnen verstaan in puur naturalistische termen, zonder een toevlucht te nemen tot het bovennatuurlijke of goddelijke”(1)
Is het filosofisch niet inconsequent om God (theïsme) te verzoenen met evolutie (naturalisme)?
Als God ‘schiep’ door middel van evolutie, wat Hem eigenlijk overbodig maakt, hoe kan dan “Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid” “verstaan en doorzien” worden in de schepping, zoals Romeinen 1:20 zegt?
Evolutie heeft geen plan, geen richting, geen doel. De God van de Bijbel is een en al planmatigheid en doelgerichtheid. Hoe verzoent u de doelloosheid van evolutie met Gods plannen? Wat heeft God in een evolutionaire wereld te doen? Is God niet een “overbodige hypothese”?

“Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 19 Aangezien hetgeen van God kenbaar is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want Zijn onzienlijke din-gen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. 21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden” (Romeinen 1:18-22).


Geschonden concept: de nood aan een herstel van de schepping
Indien God schiep over een tijdsspanne van miljoenen jaren, waarbij dood en ellende betrokken waren, dan werd de aarde niet geruïneerd door de zonde maar is de aarde altijd geweest zoals God het bedoelde. Waarom zou Hij de aarde dan willen vernietigen, en een nieuwe hemel en aarde scheppen (2 Petrus 3 en andere plaatsen)?

Referentie
(1). Niles Eldredge, Time Frames — the Rethinking of Darwinian Evolution and the Theory of Punctuated Equilibrium, 1986, Heinemann, London, p. 13.

http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i3/questions.asp


Met dank aan Marc Verhoeven voor het ter beschikking stellen.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be
Homepage: users.skynet.be/fa390968 of www.verhoevenmarc.be
Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

In het begin

Test Uw geloof.

Krachtig denkvoer

Lessenpakket creationism

 • Klik op de afbeelding.

Presentatie

 • Altijd aktueel:
  Is er bewijs dat de aarde door het meesterschap van God gemaakt is en dat de Bijbel een juist beeld van de geschiedenis geeft? Ga naar De Bijbel voor een beknopt overzicht van een aantal argumenten.
  Klik op de pauw
  voor de presentatie:

De schepping.

Vragen

 • Hoe kon Adam in één dag geschapen worden, leren praten, trouwen en ook nog eens alle beesten een naam geven? Lees het in de
  Veel Gestelde Vragen!
  Zit jouw vraag er al bij?
   

Stats


Copyright 2002-2019