» Religie
Evolutieleer is Religie - Geen Wetenschap!

IMPACT nr. 332 februari 2001
door Henry Morris, Ph.D.*


Institute for Creation Research, 2003
Schrijver heeft in twee recente Impact-artikels[1] aangetoond, vanuit toegevingen door evolutionisten, dat de idee van ‘deeltjes-tot-mens-evolutie’ niet tegemoetkomt aan de criteria van wat een wetenschappelijke theorie behoort te zijn. Er werden nooit evolutionaire transities[2] waargenomen, noch in de menselijke geschiedenis, noch in het fossielenverslag uit het verleden - en de universele wet van entropie[3] blijkt dit onmogelijk te maken op enige significante schaal.

Evolutionisten beweren dat evolutie een wetenschappelijk feit is, maar zij verliezen haast altijd wetenschappelijke debatten met creationistische wetenschappers. Derhalve wijzen de meeste evolutionisten wetenschappelijke debatten af, en verkiezen zij in plaats daarvan eenzijdige aanvallen te doen op creationisten.

Wetenschappers zouden formele debatten weigeren ‘omdat ze meer kwaad doen dan goed’, maar zij blijven het toch nodig vinden de creationistische boodschap tegen te werken[4].

De vraag is: waarom juist vinden zij het nodig de creationistische boodschap tegen te werken? Waarom zijn zij zo onvermurwbaar toegewijd aan anti-creationisme?

Het feit is dat evolutionisten in evolutie geloven omdat zij dat zo graag willen. Het is hun verlangen om ten koste van alles het ontstaan der dingen uit te leggen zonder een Schepper. Evolutionisme is dus intrinsiek[5] een atheïstische religie. Sommigen verkiezen dit humanisme te noemen, en New Age evolutionisten kunnen het in de context plaatsen van een vorm van pantheïsme, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Of het nu atheïsme heet of humanisme (of zelfs pantheïsme), de bedoeling is het elimineren van een persoonlijke God van elke actieve rol in het ontstaan van het universum en al zijn componenten, inclusief de mens.

De kern van de humanistische filosofie is naturalisme - de stelling dat de natuurlijke wereld voortgaat overeenkomstig haar eigen interne dynamica, zonder goddelijke of bovennatuurlijke controle of leiding, en dat wij mensen creaties zijn van dat proces. Het is leerzaam in herinnering te brengen dat de filosofen van de vroege humanistische beweging erover debatteerden welke term het best hun positie omschreef: humanisme of naturalisme. De twee concepten zijn complementair en onafscheidelijk met elkaar verbonden[6].

Gezien zowel naturalisme als humanisme God uitsluiten van wetenschap of elke andere actieve functie in de creatie of het onderhouden van leven en het universum in het algemeen, is het erg duidelijk dat hun positie niets anders is als atheïsme. En atheïsme is evenals theïsme een religie! Zelfs de doctrinair-atheïstische evolutionist Richard Dawkins erkent dat atheïsme niet bewezen kan worden als zijnde waar: “Uiteraard kunnen wij niet bewijzen dat er geen God bestaat”[7].

Daarom moeten zij het atheïsme geloven, en dat maakt het tot een religie. De atheïstische natuur van de evolutietheorie is niet enkel erkend, maar met klem benadrukt door de meeste leiders van de evolutiegedachte. Ernst Mayr, bijvoorbeeld, zegt:

“Darwinisme verwerpt elke bovennatuurlijke fenomenen en oorzakelijkheden”[8].

Een professor aan het Departement Biologie van de “Kansas State University” zegt:

“Zelfs indien alle gegevens wijzen op een intelligente ontwerper, dan wordt zo’n hypothese uitgesloten omdat ze niet naturalistisch is”[9].

Het is vandaag in de wetenschappelijke wereld welbekend dat zulke invloedrijke evolutionisten als Stephen Jay Gould en Edward Wilson van Harvard, Richard Dawkins van Engeland, William Provine van Cornell, en talloze andere evolutionistische woordvoerders, dogmatische atheïsten zijn. De eminente wetenschappelijke filosoof en fervente Darwinistische atheïst Michael Ruse heeft zelfs beweerd dat evolutie hun religie is!

De evolutieleer wordt door haar aanhangers gepropageerd als meer dan louter wetenschap. Evolutie wordt verbreid als een ideologie, een seculiere religie - een volwassen alternatief voor het christendom, met betekenis en moraliteit … Evolutie is een religie. Dit was waar van bij het begin van de evolutietheorie, en dat is nog steeds waar vandaag[10].

Een ander woord voor “religie” is “wereldbeschouwing”, het geheel van de realiteit. De evolutionistische wereldbeschouwing heeft niet alleen betrekking op de evolutie van leven, maar ook op dat van het hele universum. In het rijk van de kosmische evolutie, wijken onze naturalistische wetenschappers zelfs veel verder af van de experimentele wetenschap dan hun theorieën aangaande het leven. Zij fabriceren een waaier van evolutionaire kosmologieën vanuit esoterische berekeningen en metafysische speculaties. Socialist Jeremy Rifkin heeft commentaar gegeven op dit opmerkelijke spel:

“Kosmologieën worden opgemaakt van kleine snippers fysische realiteiten maar ze worden opnieuw gemodelleerd tot groteske kosmische bedriegerijen”[11].

Zij moeten geloven in evolutie, en daarom tegen alle bewijzen in, en niet wegens de bewijzen. En vermits we het over bedrog hebben, let eens op de volgende opmerkelijke uitspraak:

“Wij staan aan de kant van de wetenschap, niettegenstaande de gepatenteerde absurditeit van sommige van haar constructies, … niettegenstaande de tolerantie van de wetenschappelijke gemeenschap voor de ongefundeerde verbondenheid met het materialisme … worden we gedwongen wegens onze a priori-aanhankelijkheid aan materiële oorzaken, om een apparatus van onderzoek en concepten te creëren die materialistische verklaringen produceren, ongeacht hoe tegen-intuïtief en raadselachtig die zijn voor niet-ingewijden. Bovendien is dit materialisme absoluut, omdat we geen Goddelijke voet in de deur kunnen toelaten”[12].

De auteur van deze sterke bewering is Richard Lewontin van Harvard. Vermits de evolutieleer geen laboratoriumwetenschap is, is er geen mogelijkheid om haar deugdelijkheid te bewijzen, zodoende zijn alle soorten van ‘zo-is-het-verhalen’ in elkaar geknutseld om de leerboeken ermee op te smukken, maar dat maakt hen niet waar! Een evolutionist die een recent boek recenseerde van een andere evolutionist, zegt:

“Wij kunnen geen oertypes of “missing links” identificeren, en wij kunnen geen testbare theorieën legateren om te verklaren hoe bepaalde episodes van evolutie ontstonden. Henry Gee is er onvermurwbaar in dat alle populaire verhalen over hoe de eerste amfibieën het droge land veroverden, hoe de vogels vleugels en veren ontwikkelden om te vliegen, hoe de dinosauriërs uitgestorven zijn, en hoe mensen evolueerden van apen, slechts het product zijn van onze verbeelding, gedreven door vooroordelen en vooringenomenheden”[13].

Een fascinerend eerlijke erkenning door een natuurkundige geeft de gepassioneerde verbinding aan van gestelde wetenschappers aan het naturalisme. Sprekend over het vertrouwen dat studenten van nature hebben in hun hooggeschoolde professoren, zegt hij:

“En ik gebruik dat vertrouwen om hen eigenlijk te brainwashen … onze didactische methoden zijn allereerst die van de propaganda. Zonder demonstratie doen wij beroep op bewijzen die onze standpunten ondersteunen. Wij brengen slechts argumenten en bewijzen aan die de huidige aanvaarde theorieën ondersteunen, en wij slaan de bewijzen van het tegendeel over, of we redeneren ze weg”[14].

Creationistische studenten in de wetenschappen die cursus krijgen van evolutionistische professoren kunnen getuigenis afleggen van de frustrerende realiteit van deze stelling. Evolutie is inderdaad de pseudo-wetenschappelijke basis van religieus atheïsme, zoals William Ruse het stelde. Will Provine van de Cornell Universiteit is een andere wetenschapper die dit oprecht bevestigt:

“Zoals de creationisten beweren produceert het geloof in de moderne evolutieleer atheïsten van mensen. Men kan slechts een religieuze visie hebben die compatibel is met de evolutieleer indien die religieuze visie zich niet onderscheidt van atheïsme”[15].

Nogmaals benadrukken wij dat de evolutieleer geen wetenschap is, niettegenstaande de tirades van evolutionisten. Het is een filosofische wereldbeschouwing, niets meer.

Een andere prominente evolutionist geeft als volgt commentaar:

“(Evolutie) moet, zoals zij het vinden, alles verklaren … Een theorie die alles verklaart moet evengoed terzijde geschoven worden gezien die geen echte verklarende waarde bezit. Uiteraard is het bij de evolutieleer ook zo dat vanalles kan gezegd worden omdat erg weinig kan weerlegd worden. De proefondervindelijke bewijzen zijn minimaal”[16].

Zelfs deze verklaring is té genereus. Actuele proefondervindelijke bewijzen die ware evolutie (dat is macro-evolutie) demonstreren zijn niet “minimaal”: ze bestaan gewoon niet!

Het concept van evolutie als een vorm van religie, is niet nieuw. In mijn boek The Long War Against God [17] hen ik het feit gedocumenteerd dat een soort van pseudo-rationele evolutieleer achter elke anti-creationistische religie heeft gestaan, vanaf het prille begin van de geschiedenis. Dit omvat zowel de oude etnische religies als de modernere wereldreligies zoals het Boeddhisme, Hindoeïsme, en andere, alsook de “liberale” bewegingen binnen creationistische religies (Christendom, Judaïsme, Islam).

Voor wat de 20ste eeuw betreft, wordt als voornaamste evolutionist algemeen Sir Julian Huxley aangewezen, dé architect van het moderne neo-Darwinisme. Huxley noemde evolutie een “religion without revelation” (“religie zonder openbaring”) en schreef een boek met die titel (2de editie 1957). In een later boek schreef hij:

“Evolutie … is het meest krachtige en meest omvangrijke idee dat ooit op aarde ontstond”[18].

Verder in het boek argumenteerde hij gepassioneerd dat wij “ons patroon van religieus denken” moeten veranderen “van een God-centrisch naar een evolutie-centrisch patroon”[19]. Dan gaat hij verder met te zeggen: “de God-hypothese … is een intellectuele en morele last in ons denken”. Daarom concludeert hij: “wij moeten iets construeren om haar plaats in te nemen”[20].

Dat “iets” is uiteraard de religie van evolutionair humanisme, en dat is wat de leiders van het evolutionair humanisme vandaag trachten te doen.

Als besluit van deze wetenschappelijke zaak tegen de evolutieleer (en, daarom, vóór schepping), wordt de lezer erop gewezen dat alle citaten in dit artikel afkomstig zijn van doctrinaire evolutionisten. Er werden geen Bijbelse referenties weergegeven, en geen verklaringen van creationisten. De evolutionisten zélf hebben aangetoond dat evolutionisme geen wetenschap is maar religieus geloof in atheïsme.http://www.icr.org/pubs/imp/imp-332.htm

* Dr. Henry Morris is de stichter en President Emeritus van het “Institute for Creation Research”.
Met toestemming overgenomen van
Marc Verhoeven,
waarvoor dank.

[1] Morris, Henry M., “The Scientific Case Against Evolution—Part I,” (Impact No. 330, December 2000), pp. i-iv.
&Part II,” (Impact No. 331, January 2001), pp. i-iv.

[2]Overgangen. Hier met betrekking op macro-evolutie. (M.V.)

[3]Wet van behoud van energie. De definitie van entropie ligt besloten in de zgn. tweede hoofdwet van de thermodynamica. (M.V.)

[4]Scott, Eugenie, “Fighting Talk,” New Scientist (vol. 166, April 22, 2000), p.47. Dr. Scott is director of the anti-creationist organization euphemistically named The National Center for Science Education.

[5]Intrinsiek: wezenlijk, innerlijk. (M.V.)

[6]Ericson, Edward L., “Reclaiming the Higher Ground,” The Humanist (vol. 60, September/October 2000), p. 30.

[7]Dawkins, Richard, replying to a critique of his faith in the liberal journal, Science and Christian Belief (vol. 7, 1994), p. 47.

[8]Mayr, Ernst, “Darwin’s Influence on Modern Thought,” Scientific American (vol. 283, July 2000), p. 83.

[9]Todd, Scott C., “A View from Kansas on the Evolution Debates,” Nature (vol. 401. September 30, 1999), p. 423.

[10]Ruse, Michael, “Saving Darwinism from the Darwinians,” National Post (May 13, 2000), p. B-3.

[11]Rifkin, Jeremy, “Reinventing Nature,” The Humanist (vol. 58, March/April 1998), p. 24.

[12]Lewontin, Richard, Review of The Demon-Haunted World, by Carl Sagan. In New York Review of Books, January 9, 1997.

[13]Bowler, Peter J., Review of In Search of Deep Time by Henry Gee (Free Press, 1999), American Scientist (vol. 88, March/April 2000), p. 169.

[14]Singham, Mark, “Teaching and Propaganda,” Physics Today (vol. 53, June 2000), p. 54.

[15]Provine, Will, “No Free Will,” in Catching Up with the Vision, Ed. by Margaret W. Rossiter (Chicago: University of Chicago Press, 1999), p. S123.

[16]Appleyard, Bryan, “You Asked for It,” New Scientist (vol. 166, April 22, 2000), p. 45.

[17]Morris, Henry M., The Long War Against God (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1989), 344 pp.

[18]Huxley, Julian, Essays of a Humanist (New York: Harper and `Row, 1964), p. 125.

[19]Ibid., p. 222.

[20]Ibid.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

In het begin

Test Uw geloof.

Krachtig denkvoer

Lessenpakket creationism

 • Klik op de afbeelding.

Presentatie

 • Altijd aktueel:
  Is er bewijs dat de aarde door het meesterschap van God gemaakt is en dat de Bijbel een juist beeld van de geschiedenis geeft? Ga naar De Bijbel voor een beknopt overzicht van een aantal argumenten.
  Klik op de pauw
  voor de presentatie:

De schepping.

Vragen

 • Hoe kon Adam in één dag geschapen worden, leren praten, trouwen en ook nog eens alle beesten een naam geven? Lees het in de
  Veel Gestelde Vragen!
  Zit jouw vraag er al bij?
   

Stats


Copyright 2002-2019