» Gelooft u dat Evolutie Waar is?
Gelooft u dat Evolutie Waar is?
Creation Science

Indien zo, geef dan a.u.b. antwoord op de volgende vragen. “Evolutie” is in deze context het idee dat natuurlijke, onbestuurde processen voldoende zijn om in te staan voor het bestaan van alle natuurlijke dingen.1 Iets vanuit niets?
De “Big Bang”, de meest algemeen aanvaarde theorie over het ontstaan van het universum, stelt dat alles zich ontwikkelde vanuit een kleine dichte wolk van subatomische deeltjes en straling die explodeerde en waterstof- (en wat helium-) gas vormde. Vanwaar kwam die energie/materie? Hoe redelijk is het om aan te nemen dat dit vanuit het niets tot bestaan kwam? En indien het tot bestaan kwam, wat veroorzaakte dan de explosie?

Wij weten uit algemene ervaring dat explosies destructief zijn en dat ze leiden tot wanorde. Hoe redelijk is het om aan te nemen dat een “big bang”-explosie het tegenovergestelde effect realiseerde, namelijk een toename aan “informatie”, orde en de formatie van nuttige structuren, zoals sterren, planeten en tenslotte mensen?

2. Natuurwetten per toeval?

Wij weten dat het universum wordt bestuurd door verscheidene fundamentele natuurwetten, zoals deze van de elektromagnetische krachten, graviteit, behoud van massa en energie, enz. De activiteiten van ons universum hangen af van deze principes, zoals een computerprogramma afhangt van het bestaan van computerhardware. Hoe redelijk is het dat deze grote besturende natuurwetten zich per toeval ontwikkelden?

3. Orde uit wanorde?

De Tweede Wet van de Thermodynamica[1] is misschien wel de meest geverifieerde wet in de wetenschap. Deze stelt dat systemen steeds meer tot wanorde overgaan, naarmate er meer tijd verloopt, tenzij ze van energie worden voorzien, en bestuurd om orde te scheppen. Evolutionisten zeggen dat het tegenovergestelde heeft plaatsgevonden, namelijk dat de orde toenam over de tijd, zonder enige bestuurde energie. Hoe kan zoiets?

TERZIJDE: Evolutionisten ontkennen gewoonlijk dat de Tweede Wet van toepassing is op gesloten of geïsoleerde systemen, en dat de aarde zeker geen gesloten systeem is (het ontvangt b.v. veel ruwe energie van de zon). Echter, alle systemen, of ze nu open zijn of gesloten, neigen tot ontaarding. Zo zijn bijvoorbeeld levende organismen gesloten systemen, maar ze vervallen allemaal, en sterven. Ook is het universum, in zijn geheel genomen, een gesloten systeem. Te zeggen dat de chaos van de “big bang” zich omgezet heeft tot menselijke hersenen met zijn 120 triljoen verbindingen, is een duidelijke overtreding van de Tweede Wet.

We moeten er ook op wijzen dat de beschikbaarheid van ruwe energie voor een systeem een noodzakelijke maar ver onvoldoende voorwaarde is voor een lokale afname van entropie. Slechts een zorgvuldig bestuurde energie - zoals door de handen van een persoon - zal er een plan volgen. De aanwezigheid van energie uit de zon zal het probleem van de evolutionisten, namelijk hoe de toenemende orde op aarde zou kunnen optreden - in tegenspraak met de Tweede Wet van de Thermodynamica - NIET oplossen.

4. Informatie uit willekeur of toeval?

De Informatietheorie stelt dat “informatie” nooit voortkomt uit willekeur of toevallige gebeurtenissen. Onze menselijke ervaring bewijst dit elke dag. Waaraan moet het ontstaan toegeschreven worden van de enorme toename van informatie, vanaf eenvoudige organismen tot aan de mens toe? Informatie moet altijd van buiten binnengebracht worden. Het is voor natuurlijke processen onmogelijk hun eigen informatie voort te brengen, of hun betekenis en doel, zoals de evolutionisten beweren dat er gebeurd is. Willekeurige modellering zou het woordje “hond” kunnen voortbrengen, maar zelfs dat betekent maar iets voor een intelligente waarnemer, die een definitie heeft toegepast op deze reeks van letters. De wording van informatie vereist altijd intelligentie, maar de evolutietheorie stelt dat er geen intelligentie betrokken was in de ultieme formatie van een menselijk wezen, wiens vele systemen onmetelijke hoeveelheden aan informatie bevatten.

5. Leven uit dode chemicaliën?

Evolutionisten beweren dat leven zich vormde vanuit niet-leven (dode chemicaliën), zogenaamd “abiogenesis”, alhoewel het een biologische wet (“biogenesis”) is dat leven altijd voortspruit uit leven. De wiskundige mogelijkheid dat het eenvoudigste replicerende systeem, dat zichzelf voortbrengt vanuit niet-levende chemicaliën, werd berekend en bleek zo klein te zijn als essentieel nul - veel minder dan één kans op een aantal elektron-grote deeltjes die zouden passen in het hele zichtbare universum! Is het op grond hiervan redelijk te geloven dat het leven zichzelf vormde?

6. Complex DNA en RNA door toeval?

Het voortdurende bestaan (de reproductie) van alle cellen vereisen zowel DNA (het “plan”) als RNA (het “kopieermechanisme”), die allebei verschrikkelijk complex zijn. Hoe redelijk is het te geloven dat deze twee van elkaar afhankelijke noodwendigheden gelijktijdig tot bestaan kwamen door toeval?

7. Leven is complex
Wij kennen en waarderen de enorme hoeveelheid van intelligent design en ontwerp dat te pas kwam bij het landen van een mens op de maan. Maar de complexiteit van deze taak verbleekt vergeleken met de complexiteit van zelfs de eenvoudige levensvorm. Hoe redelijk is het te geloven dat puur natuurlijke processen, zonder ontwerper, zonder intelligentie en zonder plan, een menselijk wezen heeft voortgebracht?

8. Waar zijn de overgangsfossielen?
Indien evolutie waar zou zijn, dan zouden onze museums vol moeten staan met skeletten van ontelbare tussenvormen. Maar na meer dan honderd jaar intens zoeken werd er slechts voor een klein aantal tussenvorm-kandidaten propaganda gemaakt als bewijs voor evolutie. Indien evolutie werkelijk heeft plaatsgehad, waar zijn dat de tussenvormen? En waarom toont het fossielverslag aan dat alle soorten[2] tevoorschijn komen wanneer ze al volledig gevormd zijn, en hoogst gelijkaardig aan de huidige voorbeelden van de soorten?

TERZIJDE: De meeste voorbeelden die door de evolutionisten als reclamebord worden gebruikt spitsen zich toe op slechts één bepaalde eigenheid van de anatomie, zoals een bepaald been of de schedel. Een echt overgangsfossiel zou een tussenvorm moeten zijn tussen vele, zoniet alle aspecten van het skelet. Wanneer de volgende maal iemand u wil aantonen hoe een been over de tijd veranderde, vraag hem dan ook naar de rest van het schepsel!

Vele evolutionisten geloven nog steeds graag in het schaarse fossielverslag. Maar eenvoudige statistieken tonen aan, gesteld dat u een aantal fossiel-voorbeelden hebt gevonden van een bepaald schepsel, dat de kans erg klein is dat u een van zijn voorvaders gemist hebt. Beschouw de trilobieten als voorbeeld. Deze fossielen zijn zo gewoon dat u er een kan kopen onder de 15 €, maar er werden nooit fossielen van een voorouder gevonden!

9 Zou een tussenvorm kunnen overleven?

Evolutie vereist dat de overgang van de ene soort naar de andere gradueel gebeurt. En vergeet niet dat “natuurlijke selectie” die exemplaren zou behouden die een bepaald voordeel hebben ontwikkeld. Hoe zou een dierlijke tussenvorm (tussen de ene soort en de andere) ooit kunnen overleven (en waarom zou het ooit zijn geselecteerd) wanneer het niet goed zou zijn uitgerust voor zowel zijn oude als zijn nieuwe omgeving? Kan u een mogelijke reeks van kleine veranderingen, dat een schepsel van de ene soort naar de andere soort brengt, zelfs maar inbeelden, terwijl het zich al die tijd niet enkel in leven moet houden maar zich ook nog moet verbeteren?

TERZIJDE: Zeker is een “lichtgevoelige plek” beter dan helemaal geen zicht, maar waarom zou zo’n plek zich überhaupt ontwikkelen? (evolutionisten nemen dit als iets vanzelfsprekends). En zelfs al zou het zich ontwikkelen, dan weerspreekt het geloof dat mutaties vanaf zo’n plek uiteindelijk de onnoemelijke complexiteit van het menselijk oog zou kunnen voortbrengen, alle gezond verstand en de ervaring.

10 Reproductie zonder reproductie?
Een van de belangrijkste stellingen van de evolutieleer is het idee dat dingen zich ontwikkelen door een (onbestuurde) reeks kleine veranderingen, veroorzaakt door mutaties, die “geselecteerd” worden opdat de “betere” veranderingen behouden worden, en dit over een erg lange tijdsperiode. Hoe zou nu de bekwaamheid om te reproduceren (voortplanting) kunnen evolueren zonder die bekwaamheid om te reproduceren? Kan u zich een theoretisch scenario ook maar enigszins inbeelden waardoor dit mogelijk wordt gemaakt? En waarom zou de evolutie twee seksen produceren, vele malen opnieuw? Aseksuele reproductie ligt toch veel meer voor de hand en lijkt efficiënter!

TERZIJDE: Door de vraag aangaande reproductie naar “abiogenesis” door te schuiven, zal het probleem beslist niet worden aangepakt.

11 Planten zonder fotosynthese?
Het proces van fotosynthese in planten is erg complex. Hoe kon de eerste plant overleven tenzij ze deze opmerkelijke capaciteit reeds bezat?

12 Hoe legt u symbiotische relaties uit?
Er zijn vele voorbeelden van planten en dieren die een symbiotische relatie hebben (zij hebben elkaar nodig om te overleven). Hoe kan evolutie dit uitleggen?

13 Het is niet goed tenzij het compleet is
Uit de alledaagse ervaring weten we dat een item niet nuttig is voordat het compleet is; of dat nu een wagen, een taart of een computerprogramma is. Waarom zou natuurlijke selectie ermee beginnen een oog te maken, of een oor, of een vleugel (of iets anders) wanneer dit item geen voordeel brengt aan een dier zolang het niet afgewekt is?

14 Leg metamorfose uit!

Hoe kan evolutie de metamorfose verklaren van een vlinder? Wanneer de rups evolueert in de “geleimassa” waaruit de vlinder zal komen, lijkt dit er dan niet op dat het proces “vastzit”?

15 Het zou gemakkelijk moeten zijn om evolutie te demonstreren
Indien evolutie het grote mechanisme is dat alle natuurlijke dingen heeft voortgebracht vanuit een eenvoudig gas, dan moet dit mechanisme zeker waargenomen kunnen worden. Het zou mogelijk moeten zijn haar bestaan te bewijzen binnen enkele weken of dagen, of zelfs uren. Maar wetenschappers hebben ontelbare generaties fruitvliegen[3] gebombardeerd met stralingen, over verscheidene decennia, om evolutie in actie aan te tonen, en het enige wat zij produceerden was … meer (misvormde) fruitvliegen. Hoe redelijk is het te geloven dat evolutie een feit is wanneer zelfs het simpelste experiment niet in staat is daar ondersteuning aan te geven?

TERZIJDE: De artificiële creatie van nieuwe soorten[4] is een veel te kleine verandering om te bewijzen dat ware “macro-evolutie” mogelijk is. Een hoge-orde-verandering, waarbij de informatiehoeveelheid van het organisme werd vergroot, zou aantoonbaar moeten zijn, maar dat is niet het geval. De ontwikkeling van een nieuwe soort verandert de informatie, maar voegt geen nieuwe informatie toe, zoals die nodig zou zijn voor een nieuw orgaan bijvoorbeeld.

16 Complexe dingen vereisen een intelligent ontwerp!
Mensen zijn intelligent. Indien een team ingenieurs een robot zou ontwikkelen die over alle soorten terreinen zou kunnen lopen, die grote gaten zou kunnen graven, die vele malen zijn eigen gewicht zou kunnen dragen, die zijn eigen energiebronnen zou vinden, die zelf meer robots zoals zichzelf zou kunnen maken, en hij zou slechts een halve centimeter groot zijn, dan zou die prestatie ons zeer sterk verbazen. Onze eigen ervaring leert ons dat zo’n robot nooit door toeval zou kunnen ontstaan of samengesteld, zelfs al lagen alle onderdelen reeds netjes naast elkaar geschikt. En we twijfelen er zeker niet aan dat een bus waterstofgas, ongeacht hoe lang we die laten staan, of welk type van ruwe energie we erop zouden toepassen, nooit zou resulteren in de productie van zo’n robot. Maar toch wij hebben reeds lang zo’n “robot” - hij wordt “mier” genoemd, en wij trappen erop, omdat hij “niets” is vergeleken met mens. En God maakte de mier, en Hij maakte ons. Kan er enige andere verklaring bestaan?

Met dank aan Marc Verhoeven(vertaling en ter beschikking stelling).
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

In het begin

Test Uw geloof.

Krachtig denkvoer

Lessenpakket creationism

 • Klik op de afbeelding.

Presentatie

 • Altijd aktueel:
  Is er bewijs dat de aarde door het meesterschap van God gemaakt is en dat de Bijbel een juist beeld van de geschiedenis geeft? Ga naar De Bijbel voor een beknopt overzicht van een aantal argumenten.
  Klik op de pauw
  voor de presentatie:

De schepping.

Vragen

 • Hoe kon Adam in één dag geschapen worden, leren praten, trouwen en ook nog eens alle beesten een naam geven? Lees het in de
  Veel Gestelde Vragen!
  Zit jouw vraag er al bij?
   

Stats


Copyright 2002-2019